Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Plan działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualny i uzgodniony plan działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia lub utrzymania ciągłości usług pocztowych, zwanych „sytuacjami szczególnego zagrożenia”.

Celem sporządzenia planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia. Przedsięwzięcia te powinny umożliwiać zachowanie ciągłości lub przywracanie świadczenia usług pocztowych w pierwszej kolejności na rzecz organów wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności, podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a następnie na rzecz pozostałych podmiotów.

Tryb sporządzania i aktualizacji oraz zawartość planu określa rozporządzenie wykonawcze. W dniu 13 sierpnia 2021 r. opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1478). Rozporządzenie, weszło w życie z dniem 14 sierpnia 2021 r. i zastąpiło poprzednie przepisy, które utraciły moc z dniem 2 stycznia 2021 r.

Główne zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu:

  1. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia planu operatora pocztowego, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności pocztowej w poprzednim roku obrotowym były równe kwocie 400 tysięcy złotych lub od niej mniejsze lub który wykonuje działalność pocztową wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednego województwa.
  2. Zastąpienie kilku rodzajów planów sporządzanych przez operatora jednym planem, odnoszącym się do faktycznego obszaru wykonywania działalności pocztowej.
  3. Możliwość sporządzania wspólnego planu przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.
  4. Poszerzenie zakresu analiz które powinien przeprowadzić operator pocztowy o analizę zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
  5. Wprowadzenie dwuetapowości uzgodnień (najpierw uzgodnienie z organami administracji publicznej, a następnie końcowe z Prezesem UKE) oraz uproszczenie postępowania przed Prezesem UKE.

Termin sporządzenia planu:

  1. Operator świadczący usługi pocztowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie posiada aktualnych i uzgodnionych planów – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
  2. Operator rozpoczynający świadczenie usług pocztowych po dniu wejścia w życie rozporządzenia – w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług pocztowych.

Plany sporządzone przez operatora, uzgodnione na podstawie poprzednich przepisów, zachowują moc do upływu terminu ich aktualizacji okresowej (tj. pięć lat od daty wprowadzenia do stosowania).

W załączeniu wytyczne oraz procedura sporządzenia planu, proponowany układ planu operatora pocztowego oraz operatora wyznaczonego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agata Marut
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.08.2021 13:10