Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Plan działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

Plan działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

22 listopada 2023

Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) operator pocztowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, zwanych dalej „sytuacjami szczególnego zagrożenia”.

Celem sporządzenia planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia. Przedsięwzięcia te powinny umożliwiać zachowanie ciągłości lub przywracanie świadczenia usług pocztowych w pierwszej kolejności na rzecz organów wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności, podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a następnie na rzecz pozostałych podmiotów.

Tryb sporządzania i aktualizacji oraz zawartość planu określa rozporządzenie wykonawcze. W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1478). Rozporządzenie, weszło w życie z dniem 14 sierpnia 2021 r.

Główne zapisy wprowadzone rozporządzeniem:

  1. Ograniczenie obowiązku sporządzenia planu dla operatora pocztowego, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności pocztowej w poprzednim roku obrotowym były równe kwocie 400 tysięcy złotych lub od niej mniejsze lub który wykonuje działalność pocztową wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednego województwa.
  2. Zastąpienie kilku rodzajów planów sporządzanych przez operatora pocztowego jednym planem, odnoszącym się do faktycznego obszaru wykonywania działalności pocztowej.
  3. Możliwość sporządzania wspólnego planu przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.
  4. Poszerzenie zakresu analiz które powinien przeprowadzić operator pocztowy o analizę zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
  5. Wprowadzenie dwuetapowości uzgodnień (najpierw uzgodnienie z organami administracji publicznej, a następnie końcowe z Prezesem UKE) oraz uproszczenie postępowania przed Prezesem UKE.

Termin sporządzenia planu:

  1. Operator rozpoczynający świadczenie usług pocztowych – w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług pocztowych.
  2. Plany sporządzone przez operatora, uzgodnione na podstawie poprzednich przepisów, zachowują moc do upływu terminu ich aktualizacji okresowej (tj. pięć lat od daty wprowadzenia do stosowania).

W załączeniu wytyczne do sporządzenia planu oraz proponowany układ planu operatora pocztowego (aktualizacja dokumentów - listopad 2023 r.).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Ernest
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.08.2021 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2024 09:13