Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacje dla osób i podmiotów zgłaszających zakłócenia

Jak zgłosić występowanie(1) zakłóceń(2)?

 • poprzez dedykowany formularz na pue.uke.gov.pl – forma preferowana przez UKE
 • poprzez formularz kontaktowy 
 • w formie tradycyjnej – papierowej, pod warunkiem złożenia pod zgłoszeniem podpisu osoby fizycznej lub osoby reprezentującej podmiot. Wzory formularzy są dostępne na stronie UKE jako alternatywa do formularzy elektronicznych. 

I. UTRUDNIENIA W ODBIORZE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH i TELEWIZYJNYCH

Zanim przystąpisz do wypełniania formularza:
1.    zweryfikuj prawidłowe działanie odbiornika i ustawienia właściwych parametrów odbioru,
2.    sprawdź własną instalację odbiorczą i w razie potrzeby, doprowadź ją do właściwego stanu technicznego, według wymagań określonych w pkt. 3,
3.    jeżeli korzystasz z instalacji antenowej sieci odbioru zbiorczego lub sieci telewizji kablowej, powinieneś występowanie utrudnień w odbiorze zgłosić w pierwszej kolejności zarządcy budynku lub operatorowi sieci telewizji kablowej oraz zażądać sprawdzenia instalacji i usunięcia ewentualnych usterek. Zarządca budynku lub operator sieci kablowej jest zobowiązany do utrzymania istniejących instalacji we właściwym stanie technicznym. 
4.    sprawdź na stronie internetowej operatora sieci Naziemnej Telewizji Cyfrowej firmy EMITEL lub stronach internetowych nadawców programów radiowych i telewizyjnych, czy zakłócany program nie znajduje się w zasięgu nadajnika podlegającego konserwacji lub naprawie.

Jakie są główne zasady załatwiania zgłoszeń o zakłóceniach w odbiorze sygnałów radiowych i telewizyjnych?

1. Ochroną przed zakłóceniami objęte są wyłącznie:

 • •    programy polskich nadawców, emitowane na podstawie koncesji lub decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ochrona dotyczy obszarów zasięgów użytecznych stacji nadawczych radiofonicznych i telewizyjnych. 

2. Nie podlega ochronie odbiór:

 • •    odległych stacji nadawczych przeznaczonych do obsługi innych rejonów geograficznych,
 • •    sygnałów nadawanych na falach krótkich,
 • •    nadawany poprzez Satelity,
 • •    za pomocą sieci telewizji kablowej.

3. Warunkiem podjęcia interwencji przez pracowników UKE jest sprawdzenie przez zgłaszającego lub serwis zewnętrzny, że :

 • a.    odbiorniki (radiowe, telewizyjne) są sprawne technicznie i przystosowywane do odbioru sygnałów nadawanych na terytorium RP,
 • b.    instalacja antenowa jest sprawna technicznie, tzn.:
 • •    do odbioru programów telewizyjnych i radiowych na falach ultrakrótkich są stosowane odpowiednie anteny umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu nie zasłoniętym od strony odbieranej stacji nadawczej przez inne budynki lub przeszkody terenowe,
 • •    połączenia anten z odbiornikami są wykonane za pomocą jednolitego koncentrycznego przewodu antenowego lub z zastosowaniem niezbędnych zwrotnic i symetryzatorów,
 • •    telewizyjna odbiorcza instalacja antenowa dostosowana jest do odbioru sygnałów w pasmach częstotliwości przeznaczonych do nadawania programów telewizyjnych.

4. W celu oceny zakłóceń, zapewnij pracownikom UKE (3) dostęp do odbiornika i gniazda instalacji antenowej, na których obserwowane są utrudnienia w odbiorze. Jako osoba zgłaszająca jesteś zobowiązany do samodzielnego dokonywania obsługi oraz podłączania odbiornika do sieci zasilającej i posiadanej instalacji antenowej.

Pamiętaj - pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wykonują napraw urządzeń odbiorczych oraz instalacji i nie instalują podzespołów przeciwzakłóceniowych.​

Gdzie znaleźć wykaz nadajników Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz radia analogowego i cyfrowego DAB+?


Aktualny wykaz nadajników Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz radia analogowego i cyfrowego DAB+ dostępny jest na stronie BIP UKE:

 • •    http://bip.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe/wykaz-pozwolen-radiowych-tresci/stacje-telewizyjne,5.html
 • •    http://bip.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe/wykaz-pozwolen-radiowych-tresci/stacje-radiofoniczne,4.html

Powyższe informacje będą niezbędne przy wypełnieniu formularza, w zakresie podania częstotliwości zakłócanego MUX oraz bloku DAB+. Pomocne mogą być również informacje dotyczące parametrów emisji umieszczone na stronach internetowych operatora sieci Naziemnej Telewizji Cyfrowej firmy Emitel S.A. oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

II.    CO ROBIĆ, JEŚLI ZAUWAŻASZ PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ BEZPRZEWODOWYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OFEROWANYCH DROGĄ RADIOWĄ?​

Zgłoszenie utrudnień w korzystaniu z bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych (np. dostęp do Internetu, transmisja danych, telefonia mobilna, usługi monitoringu), świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, należy kierować do dostawcy, z którym posiadasz podpisaną umowę na świadczenie dostępu do usługi telekomunikacyjnej.
W przypadku potwierdzenia występowania zewnętrznych zakłóceń, niezależnych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zgłoszenia do UKE dokonuje podmiot uprawniony, tzn. posiadający rezerwację częstotliwości lub ważne pozwolenie radiowe. 
UKE nie przyjmuje indywidualnych skarg dotyczących zakłócania częstotliwości wykorzystywanych przez urządzenia realizujące usługi operatorów telekomunikacyjnych.

III.    JEŚLI UŻYTKUJESZ URZĄDZENIA RADIOWE NADAWCZE LUB NADAWCZO-ODBIORCZE NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA RADIOWEGO​

Urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze muszą spełniać wymagania zasadnicze i być oznakowane znakiem zgodności CE. Urządzenia, które nie wymagają posiadania pozwolenia radiowego, nie podlegają ochronie przed zakłóceniami i ich właściciele muszą zaakceptować zakłócenia pochodzące od urządzeń tego samego typu lub od urządzeń ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical – "przemysłowe, naukowe, medyczne"). 
W przypadku, gdy podmiot będzie reprezentowany przez osobę inną niż dokonującą zgłoszenia, obowiązkowo wypełnij pozycję Osoba do kontaktu.
Zgłoszenie zostanie przeanalizowane i na tej podstawie UKE podejmie decyzję o zasadności (ważny interes społeczny) i ewentualnym sposobie dalszego postępowania.

IV.    JEŚLI DYSPONUJESZ POZWOLENIEM RADIOWYM, ALE NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ TELEKOMUNIKACYJNYM​

Gdy dokonujesz zgłoszenia, koniecznie podaj numer pozwolenia radiowego lub wpisu do rejestru urządzeń. W przypadku gdy zgłaszającego będzie reprezentować osoba inna niż dokonującą zgłoszenia, obowiązkowo powinieneś wypełnić pozycję osoba do kontaktu. 
Wyniki pomiarów wykonane przez wyspecjalizowany serwis będą dodatkową pomocą przy realizacji zgłoszenia.

V.    JEŚLI DYSPONUJESZ POZWOLENIEM RADIOWYM I JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ TELEKOMUNIKACYJNYM

Gdy dokonujesz zgłoszenia, koniecznie podaj numer pozwolenia radiowego lub wpisu do rejestru urządzeń. W przypadku gdy zgłaszającego będzie reprezentować osoba inna niż dokonującą zgłoszenia, obowiązkowo powinieneś wypełnić pozycję osoba do kontaktu. 
Aby zgłosić zakłócenia, musisz dodać załączniki zawierające poniższe informacje: 

 • •    wyniki pomiarów wykonanych przez Zgłaszającego, tzw. zobrazowania z przyrządu pomiarowego potwierdzające występowanie zgłaszanych zakłóceń,
 • •    współrzędne miejsca wykonania pomiarów w formacie dziesiętnym (N52,0000,E20,0000), 
 • •    statystyki RTWP określające moc odbieraną w zakłócanym sektorze lub statystyki jakości pracy łącza radiowego potwierdzające występowanie zakłóceń, 
 • •    dla systemów łączności mobilnej mapa zakłócanych okolicznych stacji bazowych oraz wskazanie poziomów zakłóceń [dBm] na każdym z zakłócanych sektorów.


Decyzja o kolejności rozpatrzenia zgłoszenia i sposobie jego realizacji wynika z wagi zadań realizowanych przez służby radiokomunikacyjne.​

1) Prace pomiarowo-kontrolne przy określaniu przyczyny zakłóceń i lokalizacji źródła są wykonywane przez pracowników UKE nieodpłatnie

2) Zgodnie z art 2 pkt 40a ustawy Prawo telekomunikacyjne szkodliwe zakłócenia to takie, które:

 • a.    zagrażają funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej lub innej służby radiokomunikacyjnej związanej z bezpieczeństwem lub
 • b.    w sposób poważny pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają wykonywanie służby radiokomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami prawa.

3) Pracownicy UKE, wyjaśniający sprawę, są zobowiązani do każdorazowego okazania legitymacji służbowych, gdy wykonują bezpośrednie czynności.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Matusewicz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.09.2020 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2020 13:02