Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.36.2020.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na dostarczenie i montaż pętli indukcyjnych.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy sporządzić z określeniem składowych wynagrodzenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

1) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) uprawnioną(e)) do reprezentowania Wykonawcy,

2) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres email: do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Hupało
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 17.08.2020 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2020 15:14