Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.15.2021

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/06/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15/06/2021 r. o godz. 11:00.

Uwaga: w dniu 10.06.2021 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania i zmieniony załącznik do umowy (pliki 03 i 03a)

Uwaga: w dniu 11.06.2021 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania (pliki 04)

Uwaga: Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił w dniu 15.06.2021 r. informacje o kwotach, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwoty te wynoszą brutto:

1) 48 093,00 zł dla części 1 zamówienia – Delegatura w Rzeszowie;

2) 43 173,00 zł dla części 2 zamówienia – Delegatura w Szczecinie.

Uwaga! W dniu  15.06.2021 r. Zamawiający zamieścił informacje dotyczące:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Uwaga! W dniu 18.06.2021 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2 (plik 06a)

Uwaga! W dniu 25.06.2021 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 (plik 06b)

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 07.06.2021 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2021 13:05