Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.13.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.13.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05/03/2018 r. 07/03/2018 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 05/03/2018 r. 07/03/2018 r.o godz. 10:30.

Uwaga! W dniu 26/02/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w załączonym poniżej plku o numerze początkowym 3.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 01/03/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga! W dniu 02/03/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym zmieniony został termin składania ofert. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5. 
Zamawiający informuje, iż zmieniony został termin składania i otwarcia ofert. Godziny i miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostały bez zmian – patrz zmiana terminu w treści powyżej. Zmiana wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane do SIWZ. Zmiana terminów składania i otwarcia oferty dotyczy także terminów składania i otwarcia znajdujących się w SIWZ.

Uwaga!!! W dniu 06/03/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do SIWZ i zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.

Uwaga!!! W dniu  07/03/2018 r. Zamawiający w załączniku do pisma BAK.WZP.26.13.2018.15 zamieścił informacje dotyczące:
1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 7.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 23.02.2018 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 14:06