Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi (kod pocztowy: 90-039), ul. Nawrot 85, pokój nr 1 (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu tzn. od 8.15 do 16.15 dnia roboczego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/03/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85, 90-039 Łódź, w Sali konferencyjnej II piętro w dniu 28/03/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Michał Sobczak
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 06.03.18 15:00
Aktualizacja informacji: 06.03.18 15:10