Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostarczenie licencji na oprogramowanie klasy Business Intelligence”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.39.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04/11/2021 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04/11/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!  Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 921 357,00 zł brutto (z podatkiem VAT).

Uwaga! Zamawiający zamieścił informację o odrzuceniu oferty i unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 04.10.2021 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2021 08:33