Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.28.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na Przygotowanie opracowania w formie raportu pn. „Wyzwania regulacyjne rynku pocztowego w Polsce”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.28.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04/10/2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04/10/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 04/10/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 182 437,50 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem zł i 50 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu 04/10/2021 r. zamieścił informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerach początkowych 3a i 3b.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.28.2021.11

Uwaga!!! W dniu 18/10/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert złożonych w postępowaniu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 24.09.2021 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2021 13:57