Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.26.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zabezpieczeń CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.26.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14/09/2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14/09/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 14/09/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 725 700,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset zł i 00 gr.).

Uwaga! W dniu 14/09/2021 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.26.2021 zamieścił informacje dotyczące:

a) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

b) cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.26.2021.11

Uwaga!!! W dniu 16/09/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 03.09.2021 16:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 13:34