Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.22.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu” – numer sprawy: BA.WZP.26.22.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31/08/2021 r. 03/09/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 31/08/2021 r. 03/09/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b, 03-09).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Warunków Zamówienia a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 24/08/2021 r. zamiescił informację dotyczącą zmiany treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 10 i 11).

Uwaga! Zamawiający w dniu 30/08/2021 r. zamiescił odpowiedzi na zadane pytania. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 12 i 13).

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 03/09/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 1 279 449,05 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć zł i 5 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu  03/09/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 14a i 14b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 20/09/2021 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr 15).

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 16.08.2021 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021 15:45