Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Usługi rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, anulowania i zmian w rezerwacji biletów lotniczych oraz dostarczania biletów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18/06/2019 r. godz. 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 18/06/2019 r. godz. 11:30

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Barbara Jamróz
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 14.05.19 12:55
Aktualizacja informacji: 14.05.19 13:06