Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.14.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę  licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.14.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/04/2019 r. 17/04/2019 r.do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 15/04/2019 r.  17/04/2019 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 09/04/2019 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 12/04/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ,  zmianę treści SIWZ, zmianę Ogłoszenia o zamówieniu, zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 4 oraz 5.

Uwaga!!! W dniu  18/04/2019 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.14.2019.14 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 6.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 03.04.2019 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 08:02