Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.11.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Optymalizację procesu historyzacji baz danych adresowych, inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.11.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04/04/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 04/04/2019 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu  04/04/2019 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.11.2019.8 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 25.03.2019 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 14:21