Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.22.2022 Dostawa i uruchomienie SKI

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu, dostawie i uruchomieniu systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej wykorzystującego zabezpieczone kody 2D i etykiety wykorzystujące technologię RFID lub rozwiązania równoważne funkcjonalnie oraz narzędzia autoidentyfikacji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, zwany dalej „SKI”. W ramach usługi Wykonawca zaproponuje koncepcję optymalnego wykorzystania zabezpieczonych kodów 2D i etykiet wykorzystujących technologię RFID lub rozwiązań równoważnych funkcjonalnie, biorąc pod uwagę możliwości oraz ograniczenia wskazanych technologii.

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 05.09.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2022 r. o godzinie 11:00.

Uwaga! W dniu 05.08.2022 r. Zamawiający zamieścił Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE oraz Zmianę nr 1 treści SWZ.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 03.08.2022 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2022 13:32