Stanowisko Prezesa UKE w sprawie dostępu do RSS

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych.

 

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej, dotyczącymi pomocy państwa (decyzje notyfikacyjne KE), wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych. Obowiązek ten został implementowany do przepisów polskiego prawa na mocy art. 27 Megaustawy, zaś Prezes UKE jest organem właściwym do zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.

W tym celu Prezes UKE opracował stanowisko, w którym zaprezentował podejście do kwestii regulacji dostępu do RSS. Projekt Stanowiska Prezesa UKE został poddany konsultacjom w dniach 7 lipca 2014 r. - 6 sierpnia 2014 r., a następnie po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag, Stanowisko Prezesa UKE zostało uzupełnione.

 

Działalność regulacyjna podejmowana przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do RSS będzie polegała na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS oraz rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS.

Zdaniem Prezesa UKE, wyrażony w decyzjach notyfikacyjnych KE obowiązek zapewnienia dostępu do RSS na zasadach otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących oraz obowiązek stosowania regulowanych opłat z tytułu tego dostępu znajduje odzwierciedlenie wśród obowiązków regulacyjnych, o których mowa w przepisach Pt:
 

  • obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do RSS;
  • obowiązek niedyskryminacji w zapewnieniu dostępu telekomunikacyjnego do RSS;
  • obowiązek kontroli cen za dostęp telekomunikacyjny do RSS;
  • obowiązek publikowania informacji o warunkach technicznych oraz ekonomicznych zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego.


Aby ułatwić Operatorom Infrastruktury przygotowanie własnych ofert, Prezes UKE opublikuje ofertę referencyjną, w której określi zalecane warunki dostępu do RSS. Założenia do oferty referencyjnej zostały opracowane i przedstawione przez Prezesa UKE już dwa lata temu. Na podstawie zawartych w niej wytycznych jednostki samorządu terytorialnego oraz Operatorzy Infrastruktury mogli opracowywać swoje oferty. Aktualnie trwają prace nad aktualizacją i dostosowaniem szczegółowych warunków dostępu do RSS oraz opracowaniem wytycznych do wyznaczenia poziomu opłat za podstawowe usługi hurtowe RSS. W wyniku prac powstanie oferta referencyjna określająca zalecane warunki dostępu do RSS, dostosowane do obowiązków wynikających z decyzji notyfikacyjnych KE oraz uwzględniająca specyfikę poszczególnych RSS. Oferta referencyjna wraz z wytycznymi do wyznaczenia poziomu opłat zostanie poddana konsultacjom środowiskowym w październiku br., natomiast ich ostateczna wersja zostanie opublikowana pod koniec listopada br. Rozpoczęcie procedury zatwierdzania warunków dostępu do RSS jest planowane na początku 2015 r.

Prezes UKE zachęca przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, operatorów infrastruktury i innych zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych do czynnego udziału w dalszych pracach zmierzających do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS. Prezes UKE planuje w najbliższym czasie organizację warsztatów poświęconych omówieniu głównych założeń oferty referencyjnej oraz modelu analitycznego. Stosownie do potrzeb będą organizowane spotkania z zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w działalność RSS. Szczegółowe informacje na temat spotkań i warsztatów dot. dostępu do RSS zostaną przekazane osobnym pismem do jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów.

Pełna treść Stanowiska Prezesa UKE znajduje się w załączonym dokumencie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 30.09.2014 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 15:25