Oferta referencyjna określająca warunki zapewnienia dostępu do RSS

Prezes UKE przedstawia „Ofertę referencyjną dla operatorów infrastruktury”, zawierającą zalecane warunki dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Dokument stanowi rekomendację i ma charakter pomocniczy. W zamierzeniu Prezesa UKE ma ułatwić operatorom infrastruktury RSS przygotowanie własnych ofert, zgodnie z zasadami określonymi w przedstawionym w dniu 30 września 2014 r. Stanowisku Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Do oferty dołączone są:

  • „Wytyczne dotyczące wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”,
  • model analityczny przeznaczony do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, zrealizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa, tzw. „Decyzjami notyfikacyjnymi”, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są obowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych oraz stosowania zatwierdzonych przez Prezesa UKE opłat z tytułu tego dostępu. Obowiązek ten został implementowany do przepisów polskiego prawa na mocy art. 27 Megaustawy, zaś Prezes UKE jest organem właściwym do zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.

Zdaniem Prezesa UKE, wyrażony w „Decyzjach notyfikacyjnych KE”, obowiązek zapewnienia dostępu do RSS na zasadach otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących oraz obowiązek stosowania zatwierdzonych  opłat z tytułu tego dostępu znajduje odzwierciedlenie wśród obowiązków regulacyjnych, o których mowa w przepisach Pt:
 

  • obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego;
  • obowiązek niedyskryminacji w zapewnieniu dostępu telekomunikacyjnego;
  • obowiązek kontroli cen za dostęp telekomunikacyjny;
  • obowiązek publikowania informacji o warunkach technicznych oraz ekonomicznych zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego.


Działalność regulacyjna podejmowana przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do RSS będzie polegała na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS w tym opłat oraz rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami w zakresie tego dostępu.


 *  *  * 

W celu ułatwienia operatorom infrastruktury RSS przygotowanie własnych ofert, Prezes UKE, opierając się m.in. na obowiązkach wynikających wprost z treści „Decyzji notyfikacyjnych KE” i swojej wiedzy, opracował „Ofertę referencyjną”, w której określił zalecane warunki dostępu do RSS. Należy podkreślić, że Prezes UKE nie dokonuje interpretacji postanowień „Decyzji notyfikacyjnych KE” w sposób wiążący, dlatego też „Oferta referencyjna” ma wyłącznie charakter pomocniczy. 

Publikacja „Oferty referencyjnej” w formie rekomendacji Prezesa UKE, zakłada znaczny stopień elastyczności jej stosowania i adekwatny do tego stopień ogólności. Oferta referencyjna nie stanowi wzoru umowy, która reguluje warunki współpracy stron w sposób wyczerpujący i ostateczny. Strony mogą wspólnie uzgodnić inne warunki współpracy, o ile będą one zgodne z podstawowymi warunkami i obowiązkami wynikającymi z „Decyzji notyfikacyjnych KE”. Takie podejście ma na celu uwzględnienie m.in. specyficznych uwarunkowań występujących na terenach, na których budowane są poszczególne RSS, jak również uwzględnienie założeń i ustaleń, jakie zostały dotychczas poczynione przez beneficjentów.

Prezes UKE, na podstawie wynikającego z „Decyzji notyfikacyjnych KE” obowiązku zapewnienia dostępu do RSS, w „Ofercie referencyjnej” sprecyzował podstawowy katalog usług, który obejmuje: usługę dzierżawy łącza cyfrowego, usługę dzierżawy ciemnego włókna, dostęp do kanalizacji kablowej oraz usługi komplementarne (kolokacja, nadzór, połączenie sieci). Oferta określa ponadto podstawowe warunki współpracy o charakterze organizacyjnym i technicznym.

Szczególnie pomocny dla beneficjentów przy określaniu opłat z tytułu dostępu do RSS, jest załączony do „Oferty referencyjnej” dokument pt. „Wytyczne dotyczące wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” wraz z modelem analitycznym przeznaczonym do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe RSS. Rekomendacje Prezesa UKE w zakresie ustalania opłat nie polegają na określeniu ich wysokości, lecz na zaproponowaniu przez Prezesa UKE metodologii ich ustalania, pozwalającej na uwzględnienie specyficznych uwarunkowań dla poszczególnych obszarów objętych zasięgiem RSS, które mogą różnić się między sobą m.in. pod względem poziomu konkurencji i rentowności. Ponadto Prezes UKE zebrał i przedstawił poziom cen rynkowych jako reprezentatywny przedział wysokości opłat faktycznie stosowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ogólnopolskim rynku telekomunikacyjnym. 

Oferta referencyjna została poddana konsultacjom w dniach 16 października -- 6 listopada 2014 r. W ramach konsultacji, w dniach 22 i 27 października 2014 r. zostały zorganizowane warsztaty z udziałem przedstawicieli beneficjentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz izb gospodarczych branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo organizowane były również spotkania indywidualne z zainteresowanymi podmiotami. Wszystkie uwagi i sugestie szerokiego gremium przedstawicieli branży telekomunikacyjnej zebrane w toku konsultacji zostały zebrane i opublikowane, a następnie wnikliwie przeanalizowane przez Prezesa UKE. Stanowiska te zostały uwzględnione w najszerszym możliwym zakresie, zaś „Oferta referencyjna” została odpowiednio uzupełniona i poprawiona.


  *  *  * 

Prezes UKE pragnie podziękować przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy zaangażowali się w pracę nad „Ofertą referencyjną” i zaprezentowali swoje stanowiska w toku konsultacji.  Prezes UKE dziękuje również przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy na jego prośbę przekazali uzupełniony kwestionariusz, którego celem było m.in. zebranie danych dotyczących rynkowych cen za poszczególne usługi, na podstawie faktycznie zawieranych kontraktów. Dzięki otrzymanym informacjom Prezes UKE mógł opublikować przedziały cen rynkowych za usługi, do świadczenia których są obowiązani operatorzy infrastruktury, wyznaczone na podstawie analizy zebranych i pozytywnie zweryfikowanych danych. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 12.12.2014 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 15:20