Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Współpraca w sprawie nadzoru rynku - The Administrative Cooperation on Market Surveillance (ADCO)

Współpraca administracyjna pomiędzy krajowymi władzami ds. nadzoru rynku wyrobów odbywa się na forum Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości (ADCO).

Regularne spotkania grup odbywają się dwa lub trzy razy w roku. Istotą spotkań ADCO jest wymiana doświadczeń pomiędzy organami nadzoru rynku krajów członkowskich w zakresie narodowych systemów nadzoru rynku wyrobów.

W trakcie spotkań grupy robocze opiniują materiały pochodzące od innych podmiotów, w tym komitetów (TCAM) i instytucji standaryzujących (ETSI, CENELEC), bezpośrednio lub pośrednio związanych z nadzorem rynku wyrobów. Poszczególne kraje członkowskie dokonują prezentacji narodowych systemów nadzoru rynku wyrobów, a w wyniku następnie prowadzonych dyskusji opracowywane są dokumenty prezentujące wzorcowe rozwiązania problemów i najlepsze praktyki w tym zakresie. Na forum ADCO podejmowane są także decyzje o zakresie i terminie przeprowadzenia europejskich kampanii kontrolnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jako organ nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku aktywnie uczestniczy w spotkaniach grup roboczych związanych z dyrektywą EMC (2014/30/EU) określającą wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywą RED (2014/53/UE) określającą wymagania dla urządzeń radiowych. Udział w pracach tych grup stwarza także możliwość wymiany doświadczeń nt. środków, jakie poszczególne państwa stosują w celu zagwarantowania spełniania przez urządzenia techniczne wymagań określonych w w/w dyrektywach. Przede wszystkim jednak możliwe jest podjęcie - we współpracy z innymi państwami europejskimi - działań zmierzających do zapewnienia pełniejszej ochrony użytkowników przed urządzeniami, które tych wymagań nie spełniają. Najpełniej wyraża się to poprzez wspólne kampanie kontrolne przeprowadzane jednocześnie przez organy nadzoru rynku w całej Unii Europejskiej.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:42