Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Platforma e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Złożony w dniu 29 marca 2012 roku do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej spełnił pozytywnie kryteria formalne i merytoryczne określone dla 7. osi priorytetowej.

W dniu 27 kwietnia 2012 roku podpisane zostało Porozumienie o dofinansowanie projektu zawarte pomiędzy Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie, a Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Władzę Wdrażającą Projekty Europejskie dofinansowania na realizację Projektu: Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr POIG.07.01.00-00-030/11 ze środków publicznych w ramach 7. Osi priorytetowej PO IG.

Projekty kluczowe (indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym charakterze dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno - gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa. Projekty te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach sektorowych oraz strategiach rozwoju województw.

Kontekst projektu

Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej", który pozwoli na dostosowanie Urzędu do wymagań nowoczesnej, elektronicznej gospodarki oraz do zmian w przepisach prawa, które wprowadzają obowiązek załatwiania spraw wnoszonych przez klientów w formie elektronicznej. Dzięki projektowi, przedsiębiorcy i konsumenci na terenie całego kraju uzyskają zdalną, szybką i wygodną obsługę administracyjną w zakresie objętym działalnością Urzędu. Projekt daje równe szanse firmom i obywatelom z terenów oddalonych, zaniedbanych, wiejskich, w tym osobom niepełnosprawnym, a także z terytoriów innych państw Unii Europejskiej i świata, bez żadnej dyskryminacji. Udostępnienie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych w językach roboczych UE oznacza także stworzenie równych szans dla przedsiębiorców z innych państw EU.

Cel projektu

Projekt umożliwi korzystanie z usług online zarówno przedsiębiorcom i konsumentom usług telekomunikacyjnych i pocztowych, jak również użytkownikom urządzeń radiowych i telewizyjnych oraz innej aparatury, podlegającej zakłóceniom elektromagnetycznym. Będą oni mogli korzystać z porad konsumenckich czy uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów z operatorami online.

Projekt zapewni klientom kompleksową obsługę obejmującą składanie wniosków i sprawozdań, zwrotne otrzymywanie dokumentów (w tym decyzji administracyjnych) oraz wgląd w stan sprawy bez konieczności osobistej obecności w Urzędzie.
Platforma elektronicznej obsługi zapewni różnorodne usługi transakcyjne i informacyjne pokrywające docelowo cały zakres zadań UKE (regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, nadzór rynku wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP, gospodarowanie widmem częstotliwości, lokalizowanie i zwalczanie zakłóceń, koordynowanie działań związanych z rozwojem szerokopasmowego dostępu do Internetu). Umożliwi również zdalną realizację przez przedsiębiorstwa ich obowiązków informacyjnych wobec Urzędu. Elementem projektu będzie także stworzenie modułu klasy Business Intelligence wspomagającego proces decyzyjny w Urzędzie i wyszukiwanie niezbędnych w tym zakresie informacji oraz modułu odpowiedzialnego za integrację wewnętrznych systemów informatycznych (dziedzinowych) obsługujących i wspierających realizację ustawowych zadań Prezesa Urzędu.

Projekt przyczyni się również w końcowym efekcie do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez administrację państwową i obywateli, co ostatecznie doprowadzi do poprawy pozycji Polski wśród krajów UE pod kątem wykorzystania ICT.

Koncepcja działania

Projekt polega na budowie złożonego systemu, który będzie wspierał wszystkie etapy przyjmowania i przetwarzania różnorodnych dokumentów elektronicznych, jak również zapewni automatyczne i bezpieczne przyjmowanie i przetwarzanie związanych z tym danych technicznych i ekonomicznych. Docelowo system będzie realizował funkcje:

 • przyjmowania wniosków, skarg i sprawozdań w postaci dokumentów elektronicznych;
 • automatycznego śledzenia stanu spraw i informowania wnioskodawców o przebiegu spraw ich dotyczących;
 • automatycznego udostępniania dokumentacji - w zakresie informacji jawnej;
 • automatycznego udzielania informacji publicznej;
 • obsługi procesów związanych ze zwiększaniem konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, poprzez sprawniejsze i szybsze wprowadzanie nowych podmiotów na polski rynek, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a konsumentami z wykorzystaniem elektronicznej platformy e-usług;
 • obsługi procesów związanych z wymianą i przetwarzaniem danych technicznych i koordynacyjnych w zakresie radiokomunikacji i zarządzania widmem;
 • obsługi procesów związanych z wymianą i przetwarzaniem danych ekonomicznych dla celów analizy rynku telekomunikacyjnego i rynku pocztowego;
 • wydawania decyzji, pozwoleń i zaświadczeń w formie dokumentów elektronicznych;
 • obsługi procesów dotyczących ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, obejmującej gromadzenie danych o projektach, wydawanie opinii oraz decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

System umożliwi również rozszerzenie zbioru dokumentów składanych do Urzędu oraz wydawanych z Urzędu w formie elektronicznej. Przewiduje się, że należeć do nich będą m.in. następujące dokumenty:

 • wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wnioski o wpis do rejestru operatorów pocztowych, wnioski o wydanie pozwolenia radiowego, wnioski o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego z operatorem telekomunikacyjnym lub pocztowym, formularze sprawozdawcze przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych, wnioski o przydział lub zmianę numeracji sieci telefonicznych;
 • pozwolenia radiowe, zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wpisie do rejestru operatorów pocztowych oraz wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, udostępnianie informacji publicznej, decyzje o przydziale numeracji dla sieci telefonicznych, decyzje regulacyjne w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych, decyzje i bieżąca korespondencja z konsumentami oraz przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i pocztowymi (m.in. mediacje, skargi), informacja o jednostkach samorządu terytorialnego prowadzących działalność telekomunikacyjną;
 • informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację.

Wdrożenie Systemu klasy Business Intelligence pozwoli na składowanie informacji będących podstawą działań regulacyjnych Urzędu, a także ich wyszukiwanie w systemach informatycznych Urzędu (dziedzinowych), jak i dostępnych w zasobach aplikacji użytkowych innych instytucji (w tym administracji rządowej i samorządowej), i w zasobach Internetu (informacje zewnętrzne). System klasy Business Intelligence powinien umożliwiać wprowadzanie, zarządzanie i magazynowanie informacji w formie elektronicznej w celu ich sprawnego wykorzystywania w bieżących działaniach komórek organizacyjnych Urzędu.

Beneficjenci

Grupa docelowa projektu jest wielomilionowa. Stanowią ją:

 • podmioty gospodarcze zamierzające rozpocząć działalność telekomunikacyjną lub pocztową;
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w tym operatorzy telefonii komórkowej lub stacjonarnej;
 • dostawcy Internetu;
 • operatorzy telewizji kablowej;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • nadawcy radiowi i podmioty posiadający pozwolenia radiowe;
 • producenci, importerzy i sprzedawcy urządzeń elektrycznych lub elektronicznych;
 • konsumenci usług telekomunikacyjnych lub pocztowych, w tym osoby niepełnosprawne;
 • użytkownicy urządzeń radiowych i telewizyjnych oraz innej aparatury, które to urządzenia podlegają zakłóceniom elektromagnetycznym;
 • użytkownicy widma, nie będący profesjonalistami jak radioamatorzy;
 • operatorzy radiowych stacji pokładowych w służbie morskiej i w służbie lotniczej;
 • jednostki samorządu terytorialnego korzystające ze wparcia przy realizacji telekomunikacyjnych inwestycji.

Liczebność grupy docelowej potwierdzają dane zawarte, m.in. w oficjalnych rejestrach prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Na koniec roku 2009 w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych wpisanych było 6785 przedsiębiorców, w rejestrze operatorów pocztowych 210 podmiotów, a w całym 2009 r. Urząd wydał ponad 23.000 decyzji dla różnych podmiotów wykorzystujących urządzenia radiowe (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu rocznym z działalności Prezesa UKE w 2009 r., przedstawionemu Ministrowi Infrastruktury). Istotną część grupy docelowej projektu stanowią konsumenci usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Liczba użytkowników telefonii ruchomej (komórkowej) wyniosła 41 milionów, a liczba łączy abonenckich należących do Telekomunikacji Polskiej SA 10.396 tysięcy. Zakładając, że tylko co dziesiąty posiadacz aparatu (stacjonarnego, komórkowego) będzie w ciągu roku rozwiązywał swój spór z operatorem w drodze skargi lub mediacji lub poszukiwał w UKE porad konsumenckich, grupa docelowa wyniesie ponad 5 milionów podmiotów. Natomiast konsumentami usług pocztowych są praktycznie wszyscy obywatele. Z raportu o stanie rynku pocztowego w 2009 r. wynika, że sama Poczta Polska, operator publiczny, wykonała prawie 2,3 mld usług pocztowych (usługi powszechne, umowne, ekspresowe) a operatorzy niepubliczni zrealizowali ogółem (w obrocie krajowym i zagranicznym) prawie 3,2 mld usług pocztowych (przesyłki z korespondencją, przesyłki reklamowe, paczki, druki bezadresowe).

Liczebność grupy radioamatorów wynosi obecnie 12 821, natomiast radiooperatorów w służbie morskiej ok. 15 000 i 7 000 w służbie lotniczej. Jeżeli chodzi o rynek urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, które UKE bada pod kątem zgodności z dyrektywami EMC i RTT&E, to w 2009 r. zostało przeprowadzonych 3526 kontroli ww. urządzeń, których wyniki będą dostępne online dla wszystkich producentów, importerów i sprzedawców urządzeń elektrycznych lub elektronicznych za pośrednictwem platformy e-usług.

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 24 000 000 zł. http://www.mac.gov.pl/

Więcej o projekcie Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

- Informacja o przetargu

Bieżące informacje o realizacji projektu:

Platforma e-Usług UKE

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na niżej wymienionych stronach internetowych:

http://www.poig.gov.pl/

http://www.7poig.mac.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

www.poig.gov.pl/wiadomosci/Strony/biuletyn_innowacyjni_2_2_2009.aspx

www.poig.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/Strony/biuletyny.aspx

 

Tekst informacji dostępny jest również w języku angielskim.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 17.11.2010 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 11:35