Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pierwszy nabór wniosków w ramach POPC

30 września 2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Urząd Komunikacji Elektronicznej, wskazany w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa jako instytucja specjalistyczna w zakresie cyfryzacji, wypełniając zapisy Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wspierał instytucje zaangażowane w realizację POPC poprzez udział w opracowaniu dokumentacji konkursowej, w tym:

  • określił i pogrupował obszary kraju wymagające interwencji publicznej przy udziale środków Unii Europejskiej;
  • opracował Wymagania dla sieci NGA – POPC obejmujące specyfikację techniczną sieci i zasady dostępu hurtowego;
  • współpracował przy opracowaniu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
  • współpracował przy opracowaniu pozostałej dokumentacji konkursowej, w tym w ustaleniu kryteriów i zasad wyboru projektów, opracowaniu wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz regulaminu prac Komisji Oceniającej Projekty, przygotowaniu wzoru umowy o dofinansowanie projektów.

W celu realizacji i koordynacji prac powierzonych UKE w ramach POPC, w Urzędzie został powołany interdyscyplinarny zespół projektowy.

Identyfikacja obszarów wsparcia nastąpiła m.in. przy wykorzystaniu danych zbieranych w ramach prowadzonej przez UKE inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz opracowanej na jej podstawie analizy dostępu do usług szerokopasmowych połączonej z wieloaspektową oceną ekonomiczną opłacalności inwestycji. Było to możliwe dzięki pracy ostatnich lat włożonych w systematyczną pracę nad poprawą jakości danych gromadzonych podczas inwentaryzacji.

Typowanie obszarów było procesem złożonym i wieloetapowym. Zgodnie z Wytycznymi KE i rozporządzeniem MAiC w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Progarmu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pomoc w budowie sieci dostępowej NGA przyznaje się wyłącznie na obszarach, na których sieć tego rodzaju nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od daty decyzji o przyznaniu pomocy.  Dlatego w procesie należało uwzględnić plany inwestycyjne operatorów, a także budowę sieci szerokopasmowych w ramach innych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich.

Urząd w analizach brał pod uwagę także te gminy, które zgłosiły do MAiC opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości poniżej 20 zł/m. W celu wyznaczenia poziomu dofinansowania został zbudowany w ramach projektu SIPS, wspólnie z Instytutem Łączności, teoretyczny model kosztów budowy sieci i prognozowanego popytu. W tym unikalnym modelu po raz pierwszy zastosowano metodę identyfikacji obszarów interwencji nie związaną bezpośrednio z podziałem administracyjnym kraju i służącą jak najbardziej precyzyjnemu skierowaniu środków publicznych. W trakcie prac UKE przeanalizował całą dostępną bazę adresów budynków w Polsce (ponad 9 mln adresów), skorzystał  z państwowych  i komercyjnych rejestrów, w tym  baz: PESEL, REGON, NOBC i TERYT z GUS oraz PRG i  BDOT 10K z GUGiK. Do opracowania obszarów interwencji wzięto pod uwagę ponad 3,2 mln adresów białych NGA. Urząd wykonał ponad 324 symulacje w rozbiciu na powiaty i  określił w 23 tys. obszarów inwestycyjnych koszty budowy brakującej sieci klasy NGA na terenie całej Polski w istniejących typach technologii dostępowych.

W obszarach wytypowanych do interwencji Urząd określił także minimalną liczbę lokali, które powinny się znaleźć w zasięgu sieci oraz lokalizację 579 placówek do podłączenia (w tym 4 zdrowotne i pozostałe oświatowe).

Wymagania dla sieci NGA - POPC obejmują specyfikację techniczną i zasady dostępu hurtowego. Projekt tego dokumentu powstawał przy udziale ekspertów zewnętrznych i przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego. W pierwszej połowie 2015 r. Prezes UKE przeprowadził warsztaty i spotkania z udziałem przedstawicieli izb i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podczas których omawiane były najważniejsze wymogi w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC. W wyniku prowadzonych prac powstał projekt wytycznych, który został poddany konsultacjom w dniach od 1 czerwca do 1 lipca 2015 r. Po analizie stanowisk konsultacyjnych złożonych przez przedstawicieli izb i przedsiębiorców telekomunikacyjnych Urząd wprowadził stosowne zmiany do treści dokumentu. Założenia dla wymagań były omawiane z przedstawicielami rynku na grupie roboczej ds. sieci szerokopasmowych.

Przy ustalaniu zasad dostępu kierowano się neutralnością technologiczną i otwartością sieci. Wytyczne w zakresie dostępu stanowią minimalne wymagania, umożliwiające osiągnięcie dzięki sieci NGA „skokowej zmiany” opisanej w Wytycznych KE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 01.10.2015 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:18