Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za drugi kwartał 2019 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W drugim kwartale 2019 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) we wszystkich trzech miesiącach oraz dla wskaźnika TZN1 (Terminowość podpisywania umów na podstawie ofert ramowych) w czerwcu.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzane testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Analiza czasów względnych:

Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi.

Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym - dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje, w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych.

Ocena wskaźników zagregowanych dla analizowanego drugiego kwartału 2019 r., wykazała, że wyniki wskaźników zagregowanych dla Usług Głosowych i Usług Infrastrukturalnych nie wskazują aby OPL systematycznie gorzej obsługiwała któregoś z operatorów alternatywnych. Niższe wartości dla operatora Net Solution miał natomiast wskaźnik dla Szerokopasmowych Usług Internetowych a dla operatora Kompex wskaźnik odnoszący się do Usług LLU.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Iwona Mazur-Żmuda
Data publikacji: 28.08.2019 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2019 12:16