Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Na podstawie art. 118c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648, z późn. zm., dalej „PT”) oraz § 35 Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z dnia 11 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1467, dalej „Rozporządzenie”), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GH (dalej „aukcja”).

W dniu 22 czerwca 2023 r. Prezes UKE ogłosił aukcję, której przedmiotem były cztery rezerwacje częstotliwości określone w tabeli poniżej.

Lp.

Rezerwacja częstotliwości

Zakres częstotliwości

1

Rezerwacja A

3400-3500 MHz

2

Rezerwacja B

3500-3600 MHz

3

Rezerwacja C

3600-3700 MHz

4

Rezerwacja D

3700-3800 MHz

 

Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona jest do wykorzystywania w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej w publicznej sieci telekomunikacyjnej do dnia 30 listopada 2038 r.

Przedmiot Rezerwacji A został opisany w pkt. 1.2. dokumentacji aukcyjnej[1].

Przedmiot Rezerwacji B został opisany w pkt. 1.3. dokumentacji aukcyjnej.

Przedmiot Rezerwacji C został opisany w pkt. 1.4. dokumentacji aukcyjnej.

Przedmiot Rezerwacji D został opisany w pkt. 1.5. dokumentacji aukcyjnej.

Komisja aukcyjna pracowała w okresie od dnia 9 sierpnia 2023 r. do dnia 18 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

Termin składania ofert wstępnych upłynął w dniu 8 sierpnia 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty wstępne złożone przez następujące podmioty:

Lp.

Podmiot

1

P4 sp. z o.o.

2

Polkomtel sp. z o.o.

3

Orange Polska S.A.

4

T-Mobile Polska S.A.

 

Oferty wstępne złożone przez ww. podmioty podlegały badaniu w etapie I aukcji.

Do etapu II aukcji zakwalifikowane zostały oferty wstępne złożone przez następujące podmioty:

Lp.

Podmiot

1

P4 sp. z o.o.

2

Polkomtel sp. z o.o.

3

Orange Polska S.A.

4

T-Mobile Polska S.A.

 

W wyniku dokonanej w etapie I aukcji oceny ofert wstępnych, do etapu II zakwalifikowane zostały wszystkie oferty wstępne złożone w aukcji, tym samym brak było ofert wstępnych niezakwalifikowanych do etapu II aukcji.

W wyniku dokonanej przez Komisję aukcyjną oceny ofert, ustalono cztery odrębne listy podmiotów wyłonionych:

Lista wyników dla Bloku A (Rezerwacja A)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

Polkomtel sp. z o.o.

450 000 000,00

 

Lista wyników dla Bloku B (Rezerwacja B)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

P4 sp. z o.o.

487 095 000,00

 

Lista wyników dla Bloku C (Rezerwacja C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

Orange Polska S.A.

487 095 000,00

 

Lista wyników dla Bloku D (Rezerwacja D)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

T-Mobile Polska S.A.

496 837 000,00

 

 

Zgodnie z art. 118c ust. 4 PT po ogłoszeniu wyników aukcji Prezes UKE niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Stosownie do zapisów art. 118c ust. 3 PT oraz pkt. 1.6.5. dokumentacji aukcyjnej rezerwacje częstotliwości zostaną dokonane po przeprowadzeniu jednego postępowania rezerwacyjnego wszczętego po zakończeniu aukcji. Po przeprowadzeniu postępowania rezerwacyjnego wydane zostaną odrębne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Stronami postępowania będą podmioty wyłonione w drodze aukcji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jacek Oko
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 18.10.2023 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2023 14:21