Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

 

1. Wstęp

Informacja zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu i terminów załatwienia petycji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach[1].

Art. 14 tej ustawy wskazuje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie przygotowuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

2. Charakterystyka ilościowa i tematyczna załatwionych petycji

W omawianym okresie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej rozpatrzono siedem petycji, w tym jedną petycję, która wpłynęła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2019 r. Dotyczyły one:

  • poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej na terenie gminy Bielawy (powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) oraz miejscowości Koło (gmina Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie),
  • przekazania stanowiska UKE o wpływie 5G na ludzi i środowisko,
  • udostępnienia raportów i opracowań naukowych dotyczących wpływu na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki sieci komórkowych,
  • zawieszenia wydawania pozwoleń radiowych dla 5G,
  • deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

Ponadto 20 petycji przekazano do innych podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

3. Terminowość rozpatrzenia petycji

Petycje rozpatrzono w terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakładce https://bip.uke.gov.pl/petycje/zlozone-petycje/ są zamieszczone informacje dotyczące petycji, w szczególności zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz informację o udzielonej odpowiedzi.

 

Petycje rozpatrzone w 2020 r.

L.p.

Przedmiot petycji

Data wpływu

Data rozpatrzenia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja w sprawie podjęcia działań w związku z brakiem zasięgu sieci telefonii komórkowej na terenie gminy Bielawy, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.

26.11.2019 r.

12.02.2020 r.

Autora petycji poinformowano o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

2

Petycja w sprawie przekazania stanowiska UKE o wpływie 5G na ludzi i środowisko.

25.05.2020 r.

25.06.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż UKE nie prowadzi badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i środowisko, ponieważ nie należy to do jego zakresu działania. Jednocześnie wskazano, że na stronie internetowej UKE został zamieszczony komunikat zawierający informacje na temat sieci 5G, opracowane przez uznane międzynarodowe organizacje.

3

Petycja w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń radiowych dla 5G.

13.06.2020 r.

20.07.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż rozpatrując wnioski operatorów komórkowych o wydanie ww. decyzji w sprawie pozwoleń, Prezes UKE, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nie jest właściwy do wykonywana analiz wpływu technologii 5G na życie i zdrowie ludzi. Odnosząc się do zawieszenia pozwoleń na używanie urządzeń radiowych do czasu zakończenia badań wpływu technologii 5G na zdrowie ludzi, wyjaśniono, iż obowiązujące przepisy prawa nie przewidują „zawieszenia” obowiązujących decyzji (tu: pozwoleń radiowych). Natomiast zawieszenie czyli wstrzymanie toczącego się postępowania przez Prezesa UKE może nastąpić tylko w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania administracyjnego.

4

Petycja w sprawie udostępnienia raportów i opracowań naukowych dotyczących wpływu na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki sieci komórkowych.

16.07.2020 r.

27.07.2020 r.

Autorowi petycji wskazano zamieszczony na stronie internetowej UKE komunikat zawierający informacje na temat sieci 5G, opracowane przez uznane międzynarodowe organizacje. Podano adresy stron internetowych zawierające informacje opublikowane przez organizacje międzynarodowe.

5

Petycja w sprawie deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

23.09.2020 r.

21.10.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż w przypadku, w którym Prezes UKE, jako organ nieposiadający inicjatywy legislacyjnej, zostanie upoważniony, na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów[2], przez właściwego ministra w szczególności do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, weźmie pod uwagę (stosownie do brzmienia § 36 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Ministrów) przekazanie tego projektu Autorowi petycji.

6

Petycja w sprawie przekazania stanowiska UKE o wpływie 5G na ludzi i środowisko.

01.10.2020 r.

13.10.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż UKE nie prowadzi badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i środowisko, ponieważ nie należy to do jego zakresu działania. Jednocześnie wskazano, że na stronie internetowej UKE został zamieszczony komunikat zawierający informacje na temat sieci 5G, opracowane przez uznane międzynarodowe organizacje.

7

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci GSM w miejscowości Koło (gmina Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie).

23.10.2020 r.

14.12.2020 r.

Autora petycji poinformowano o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

 

 

[1] (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

[2] Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.)

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.06.2021 09:55