Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

1. Wstęp

Informacja zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu i terminów załatwienia petycji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach(1).

Art. 14 tej ustawy wskazuje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie przygotowuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

2. Charakterystyka ilościowa i tematyczna załatwionych petycji

W omawianym okresie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej rozpatrzono jedną petycję indywidualną, która wpłynęła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r. Dotyczyła ona poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej operatorów Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A. na terenie województwa lubelskiego, w tym w powiecie kraśnickim.

Ponadto 24 petycje przekazano do innych podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

3. Terminowość rozpatrzenia petycji

Petycję rozpatrzono w terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakładce https://bip.uke.gov.pl/petycje/zlozone-petycje/ jest zamieszczona informacja dotycząca petycji, w szczególności zawierająca odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz informację o udzielonej odpowiedzi.


 

Przedmiot petycji

Data wpływu

Data rozpatrzenia petycji

Sposób załatwienia petycji

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej operatorów Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A. na terenie województwa lubelskiego, w tym w powiecie kraśnickim.

10.12.2018 r.

04.03.2019 r.

Autora petycji poinformowano o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

 

(1) (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.06.2020 11:39