Komunikat w sprawie urządzeń zagłuszających

Realizacja zaleceń Komisji Europejskiej dla organów nadzoru rynku.

Czym jest Jammer?

Jammer czyli tzw. zagłuszacz jest urządzeniem emitującym fale radiowe w określonym paśmie częstotliwości. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt  45 ustawy Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 1489, z późn. zm.), jammery są urządzeniami radiowymi podlegającym przepisom Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. z 2016 r. poz. 878). Celem działania jammera jest uniemożliwienie skutecznej komunikacji innych urządzeń za pośrednictwem określonego pasma na obszarze działania jammera.

Czy Jammery są legalne?

Wyłączną funkcją jammera jest emisja fal radiowych uniemożliwiających efektywne komunikowanie się przez inne urządzenia. Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych uchylającej dyrektywę 1999/5/WE, dla aparatury mają zastosowanie wymagania w zakresie:
 • ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz ochrony mienia, w tym również realizacji celów odnoszących się do wymagań dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie 2014/35/UE, ale bez zastosowania limitu napięcia elektrycznego;
 • odpowiedniego poziomu kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE;
Dodatkowo, sprzęt radiowy powinien być w taki sposób skonstruowany, aby mógł skutecznie wykorzystywać widmo radiowe tak, aby uniknąć szkodliwych zakłóceń.
 
Dyrektywa 2014/53/UE definiuje „szkodliwe zakłócenia" jako zakłócenia, które zagrażają funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych lub innych usług związanych z bezpieczeństwem, lub które w inny sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają usługę radiokomunikacyjną odbywającą się zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, wspólnotowymi lub krajowymi.
Dyrektywa 2014/53/UE została implementowana do polskiego systemu prawnego m.in. ustawą Prawo Telekomunikacyjne, która w art. 153 stanowi, że:
 
Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku powinny spełniać wymagania w zakresie:
 1. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz ochrony mienia,
 2. efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych w celu unikania szkodliwych zakłóceń,
 3. kompatybilności elektromagnetycznej, określone w przepisach o kompatybilności elektromagnetycznej, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia.
Ponieważ główną funkcją jammera jest uniemożliwienie efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych oraz emisja w określonym środowisku elektromagnetycznym niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych, nie jest możliwe skonstruowanie jammera zgodnego z wymaganiami RED (2014/53/UE) lub EMC (2014/30/UE). Taka aparatura nie może przejść pozytywnie oceny zgodności.
 
W związku z powyższym nie ma możliwości legalnego wprowadzenia do obrotu lub legalnego cywilnego zastosowania jammerów na terytorium Unii Europejskiej.

Zagrożenia związane z jammerami

Istnieje wiele rodzajów zagłuszarek. Najpopularniejszym rodzajem zagłuszaczy są jammery GSM, blokujące komunikację na częstotliwościach telefonii komórkowej (GSM).
Najniebezpieczniejsze są jednak urządzenia zagłuszające sygnał GPS. Zakłócenie częstotliwości GPS wiąże się z zablokowaniem częstotliwości pracy urządzeń odpowiedzialnych za nawigację, ratownictwo oraz urządzeń lokacyjnych. Od prawidłowego działania tych urządzeń dosyć często zależy w dużym stopniu życie ludzkie.

Rola Prezesa UKE

Prezes UKE dąży do wyeliminowania wprowadzonych do obrotu niezgodnie z prawem urządzeń nie spełniających zasadniczych wymagań poprzez systematyczne kontrole wyrobów oraz poprzez doraźne działania reagując na informacje o wystąpieniu tego typu zakłóceń.
 
W przypadku uzyskania wiedzy o stosowaniu lub ofercie handlowej dotyczącej tego typu urządzeń prosimy o kontakt z najbliższą Delegaturą UKE lub informację na adres poczty elektronicznej uke@uke.gov.pl 

Sankcje udostępniania jammerów

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) 
Art. 84 ust. 3  Jeżeli stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań, a strona postępowania nie przedstawiła dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami, wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, odzyskanie wyrobu, zniszczenie wyrobu lub powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji: 
 1. nakazać usunięcie niezgodności; 
 2. nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku; 
 3. zakazać udostępniania wyrobu; 
 4. nakazać odzyskanie wyrobu; 
 5. nakazać zniszczenie wyrobu; 
 6. nakazać powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.
Art. 88. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 24.11.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020 14:48