Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Komunikat w sprawie urządzeń zagłuszających

Czym jest Jammer?
Jammer czyli tzw. zagłuszacz jest urządzeniem elektrycznym lub elektronicznym, którego celem działania jest uniemożliwienie skutecznej komunikacji innych urządzeń za pośrednictwem określonego pasma na obszarze działania jammera . W zależności od konstrukcji, jammery są albo aparaturą, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 pkt  1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2388, z późn. zm.) albo urządzeniami radiowymi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt  45 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.).

Czy Jammery są legalne?
Aparatura oraz urządzenia radiowe powinny spełniać odpowiednio wymagania:
1)    określone w przepisach art. 1 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej, stanowiące wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79) – dla aparatury, albo
2)    określone w przepisach art. 153-158c Prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. z 2016 r. poz. 878), stanowiące wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62) – dla urządzeń radiowych.
Wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytku aparatury oraz urządzeń radiowych jest zaś dopuszczalne jedynie w odniesieniu do urządzeń, które spełniają powyższe wymagania i dla których przeprowadzono ocenę zgodności z tymi wymaganiami.
Jednym z wymagań dla aparatury i urządzeń radiowych jest to, iż powinny być one skonstruowane w taki sposób, aby nie wywoływały w swoim środowisku szkodliwych zakłóceń lub zaburzeń elektromagnetycznych, uniemożliwiających prawidłową pracę innych urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości radiowe zgodnie z przeznaczeniem.
Ponieważ główną funkcją jammerów jest uniemożliwienie efektywnego wykorzystywania częstotliwości radiowych poprzez wytwarzanie w określonym środowisku elektromagnetycznym szkodliwych zakłóceń lub niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych, nie jest możliwe skonstruowanie zagłuszaczy zgodnych z wymaganiami dla aparatury lub dla urządzeń radiowych . Takie urządzenia nie mogą zatem uzyskać pozytywnej oceny zgodności, a co za tym idzie – nie ma możliwości legalnego wprowadzania ich do obrotu (udostępniania) w celu „cywilnego” ich używania, na terytorium Unii Europejskiej, w tym również Polski.

Zagrożenia związane z jammerami
Istnieje wiele rodzajów zagłuszarek. W zależności od ich konstrukcji mogą one:
1)    blokować komunikację na częstotliwościach telefonii komórkowej (GSM, DCS, UMTS, LTE, 5G),
2)    zagłuszać sygnał GPS,
3)    powodować zakłócenie innych urządzeń np. zdalnie sterowanych, w tym dronów, pilotów radiowych, zabezpieczających przed kradzieżą samochodów, krótkofalówek, radiotelefonów oraz różnego rodzaju urządzeń służących do przesyłania dźwięku i danych.
Zakłócenie częstotliwości powodowane przez jammery wiąże się z zablokowaniem częstotliwości pracy urządzeń odpowiedzialnych za nawigację, ratownictwo oraz urządzeń lokacyjnych. Od prawidłowego działania telefonów komórkowych i urządzeń radiokomunikacyjnych, wykorzystywanych przez służby może zaś zależeć ludzkie życie.

Rola Prezesa UKE
Prezes UKE dąży do wyeliminowania wprowadzonych do obrotu niezgodnie z prawem urządzeń nie spełniających wymagań poprzez kontrole wyrobów oraz poprzez doraźne działania reagując na informacje o wystąpieniu tego typu zakłóceń.
W przypadku uzyskania wiedzy o stosowaniu lub ofercie handlowej dotyczącej tego typu urządzeń prosimy o kontakt z najbliższą Delegaturą UKE lub informację poprzez formularz kontaktowy.
Sankcje udostępniania jammerów
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z późn. zm.) 
Art. 84 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
Jeżeli stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań, a strona postępowania nie przedstawiła dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami, wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, odzyskanie wyrobu, zniszczenie wyrobu lub powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji: 
1.    nakazać usunięcie niezgodności; 
2.    nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku; 
3.    zakazać udostępniania wyrobu; 
4.    nakazać odzyskanie wyrobu; 
5.    nakazać zniszczenie wyrobu; 
6.    nakazać powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.
Art. 88 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 
Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.11.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2021 13:16