Opłaty za badania wyrobów niezgodnych z wymaganiami

I. W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, opłaty związane z badaniami ponosi podmiot gospodarczy, który wprowadził wyrób do obrotu lub oddał go do użytku.

Opłaty ustala Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który poniósł koszty badań, w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Opłaty ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z badaniami wyrobu.

II. W przypadku stwierdzenia, że produkt związany z energią nie spełnia wymagań określonych w etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu, opłaty związane z badaniami oraz oceną dokumentacji ponosi dostawca.

Opłaty ustala Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który poniósł koszty badań, w formie decyzji, od której można się odwołać.

Opłaty ustala się na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami produktu związanego z energią oraz oceną jego dokumentacji.
 
 
 
I. Where a product has been found not to comply or to present a risk, the test fees shall be borne by the economic operator who has placed the product on the market or put it into service.
 
The fees shall be determined by the President of the Office of Electronic Communications, who incurred the costs of the tests, in the form of a resolution, against which a complaint may be lodged.

The fees shall be determined on the basis of justified costs incurred in connection with the testing of the product.

II. Where it is found that an energy-related product does not comply with the requirements set out in the label or in the product information sheet, testing and documentation assessment fees shall be borne by the supplier.

The fees shall be determined by the President of the Office of Electronic Communications, who has borne the costs of the tests, in the form of a decision, against which an appeal may be lodged.

The fees shall be determined on the basis of the costs incurred in connection with the testing of an energy-related product and the assessment of its documentation.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:16
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2020 09:21