Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE we Wrocławiu

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE we Wrocławiu (sprzęt IT i wyposażenie)

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004).

1. Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
f) telefon kontaktowy;

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za wybrane składniki majątku ruchomego.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla wybranych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami UKE może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

3. Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) statut,
c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
d) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
f) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
g) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do dnia 17.02.2021 r. do siedziby Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE odbywa się poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową, 
2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;
3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 04.02.2021 14:20