Zawieszenie postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska

Prezes UKE zawiadamia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ odmawiającej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), w związku z art. 49a k.p.a., zawiadamia o zawieszeniu postanowieniem z dnia 28 marca 2022 r. nr DT.WOT.6171.1.2018.927, postępowania prowadzonego w przedmiocie uzgodnienia, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projektu decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Gdańsk znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ odmawiającej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 724/75, położonej w Gdańsku, poprzez udzielenie P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na umieszczenie na dachu budynku znajdującego się na tej nieruchomości stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z doprowadzeniem do niej zasilania.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 28 marca 2022 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 28.03.2022 08:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022 14:27