Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.84.2019

Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.84.2019.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 49a k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego, znak: WGN.6821.1.84.2019, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 32/116, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na podwieszenie kabli światłowodowych ADSS 2J, ADSS 24J oraz ADSS 48J, na istniejącej podbudowie słupowej linii  elektroenergetycznej nN oraz ułożeniu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS 12J, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 1 kwietnia 2021 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.04.2021 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2021 15:39