Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Płockiego GGN-II.6821.87.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 7 września 2022 r. znak: DT.WOT.6171.116.2022.12, projektu decyzji administracyjnej Starosty Płockiego znak: GGN-II.6821.87.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 7 września 2022 r. znak: DT.WOT.6171.116.2022.12 projektu decyzji administracyjnej Starosty Płockiego znak: GGN-II.6821.87.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 678 o pow. 0,09 ha, położonej w obrębie Łąck, gmina Łąck, w celu realizacji inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci kanalizacji kablowej składającej się z pakietu czterech mikrorurek DB Ø14/10 mm o średnicy całkowitej do 44 mm oraz dwóch słupków telekomunikacyjnych o wym. 0,265x0,255 [m], wraz z instalacją mikrokabla światłowodowego o profilu 24J i średnicy 10,5 mm w pierwszej z czterech mikrorurek, zgodnie z wymogami Centrum Projektów Polska Cyfrowa i lokalizacją określoną na załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część projektu decyzji

 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

 

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 7 września 2022 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 07.09.2022 14:40