Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.54.2022

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 29 grudnia 2022 r. znak: DT.WOT.6171.287.2022.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.54.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 grudnia 2022 r. znak: DT.WOT.6171.287.2022.5 projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.54.2022, zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2022 r. znak: RŚG.I.6821.3.2022 w zakresie pkt 1, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Boksyce, gmina Waśniów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 201 o pow. 0,0700 ha, poprzez zezwolenie NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci ułożenia, techniką przewiertu sterowanego, kanalizacji kablowej tj. pakietu mikrorurek 4xØ14/10 mm w rurze osłonowej HDPE Ø110/6,3 mm, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do projektu decyzji.

 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

 

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia  30 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 30.12.2022 12:35