Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Kolneńskiego dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o: 

uzgodnieniu postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r., znak: DT.WOT.6171.3.2019.8 projektu decyzji administracyjnej nr GN.6853.3.2018, przedłożonego przez Starostę Kolneńskiego przy piśmie z dnia 1 lutego 2019 r., znak: GN.6853.3.2018, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Poryte i oznaczonej jako działka nr 395/1, obr. Poryte, gm. Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie, poprzez udzielenie Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego światłowodowego o długości 4 m, w strefie ochronnej o powierzchni 4 m2 (0,5 m z obydwu stron od osi projektowanego przyłącza),  do Szkoły Podstawowej w miejscowości Budy Stawiskie w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę PSI sp. z o.o. na obszarze łomżyńskim (ID Obszaru: 3.3.20.38)”.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późń. zm.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Łobodziec
Data publikacji: 14.03.2019 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019 16:07