Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Umorzenie postępowania w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Giżyckiego znak: WG.6853.3.2020

Prezes UKE zawiadamia o umorzeniu, postanowieniem z 28 czerwca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.191.2020.15, postępowania w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji administracyjnej Starosty Giżyckiego znak: WG.6853.3.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.  poz. 775, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o umorzeniu, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.191.2020.15, postępowania w przedmiocie uzgodnienia, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projektu decyzji administracyjnej Starosty Giżyckiego znak: WG.6853.3.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mazuchówce, gmina Wydminy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Mazuchówka numerem 494/24 o powierzchni 0,0032 ha, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „NEXERA”) na budowę przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji kablowej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 12J, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część projektu decyzji, z uwagi na wycofanie przez NEXERA wniosku o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z ww. nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 29 czerwca 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.06.2023 14:25