Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Postanowieniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr DT.WOT.6171.124.2022.3

Prezes UKE zawiadamia o sprostowaniu postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.124.2022.5 oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji Postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr DT.WOT.6171.124.2022.3 z dnia 8 lipca 2022 r.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o sprostowaniu postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.124.2022.5 oczywistej omyłki pisarskiej w wierszu 1 sentencji Postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr DT.WOT.6171.124.2022.3 z dnia 8 lipca 2022 r., którym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzgodnił projekt decyzji administracyjnej znak: GN.IV.6821.6.2.2022.MP, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Kielcach: przy ul. Kolejarzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 1/6 obr. 0008 o pow. 0,0863 ha i przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 598 obr. 0003 o pow. 0,8991 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na umieszczenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji kablowej 4xRHDPE Ø40/3,7 mm, poprzez zmianę nazwy organu, który przedłożył do uzgodnienia projekt decyzji znak: GN.IV.6821.6.2.2022.MP, tj. "Prezydenta Miasta Katowice" na "Prezydenta Miasta Kielce".

 

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 13 lipca 2022 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 13.07.2022 14:15