Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pozwolenia amatorskie

Najwcześniejszy możliwy dzień ważności pozwolenia, to dzień jego dostarczenia wnioskodawcy.
Wydajemy pozwolenia jak najszybciej, ale nie jesteśmy w stanie wydać i dostarczyć pozwolenia w ciągu kilku dni.
Jeśli zależy Ci na wykorzystaniu "znaku okolicznościowego" w pozwoleniu dodatkowym od określonego dnia,
wyślij wniosek z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Pozwolenie radiowe dla osób fizycznych wydajemy osobie posiadającej aktualne świadectwo operatora urządzeń radiowych. Sam fakt zdania egzaminu nie uprawnia jeszcze do wnioskowania o pozwolenie.

Informacje o świadectwach znajdują się na stronie: http://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html.

Wszystkie pozwolenia amatorskie wystawiamy w Warszawie.

Wykaz pozwoleń publikujemy na stronie: https://amator.uke.gov.pl. Wykaz jest uaktualniany raz na dobę.

UWAGA: pozwolenie (lub decyzja zmieniająca pozwolenie) umieszczane jest automatycznie w wykazie dopiero po otrzymaniu przez nas zwrotnego potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę listu z pozwoleniem, a więc z pewnym opóźnieniem. Brak pozwolenia i znaku wywoławczego w wykazie nie musi oznaczać, że pozwolenie nie zostało wydane. Ważność pozwolenia jest każdorazowo określona na dokumencie.

Jeśli posiadaczowi pozwolenia zależy na wcześniejszym umieszczeniu pozwolenia w wykazie, może przesłać elektroniczną kopię pozwolenia (skan, zdjęcie) wraz z datą jego odbioru, pod adres mailowy, umieszczony u dołu strony.

Pozwolenia wydajemy na czas określony. Wszystkie pozwolenia (zezwolenia) wydane w przeszłości na czas nieokreślony, straciły swoją ważność na podstawie obowiązujących obecnie przepisów.

Nie przedłużamy ważności pozwolenia radiowego. W celu kontynuacji uprawnień do używania stacji amatorskiej, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie. Wniosek o kolejne pozwolenie można złożyć przed upływem ważności posiadanego pozwolenia (nie wcześniej niż 12 miesięcy). Zachowana zostanie wtedy "ciągłość" ważności pozwoleń, to znaczy, że kolejne pozwolenie będzie ważne od następnego dnia, po utracie ważności dotychczasowego.

Nie wydajemy jednemu wnioskodawcy więcej niż jednego pozwolenia tej samej kategorii, z taką samą lokalizacją stacji.

Cudzoziemiec lub obywatel polski, stale rezydujący za granicą, który posiada uprawnienia nadane w kraju zamieszkania, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni), nie musi posiadać polskiego pozwolenia amatorskiego.

 

II. Znaki wywoławcze

Znak wywoławczy dla stacji amatorskiej przydzielamy w pozwoleniu radiowym.

Znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, który zawiera: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z), cyfrę i kombinację maksymalnie czterech liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera). Prefiks SR przydzielamy wyłącznie dla stacji bezobsługowej.

W pozwoleniu dodatkowym znak wywoławczy może być dłuższy i zawierać: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, 3Z), cyfrę i kombinację maksymalnie siedmiu liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera).

Znak wywoławczy nie służy do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i transmisji radiowej, prowadzonej za jej pomocą.

  

III. Pozwolenia dla osób fizycznych (indywidualne)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence)

Wydajemy osobie, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-1-i
 • dla cudzoziemców - formularz wniosku: RA-i-f

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie jednego z rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence)

Wydajemy osobie, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 • formularz wniosku: RA-3-i
 • dla osób poniżej 13 roku życia - formularz wniosku: RA-3-m

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który ukończył 13 lat i nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie jednego z rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

W imieniu radioamatora, który nie ukończył 13 lat, wniosek (RA-3-m) wypełnia rodzic (opiekun).

Pozwolenie kategorii 5

Wydajemy osobie, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:
nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,
większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

 • formularz wniosku: RA-5-i

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 5 lat.

Pozwolenie dodatkowe

Wydajemy osobie, która posiada pozwolenie kategorii 1.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-d-i

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

 

IV. Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. klubowe)

Dotyczy wszystkich kategorii:

Wniosek musi być podpisany przez osobę (osoby), zgodnie z reprezentacją podmiotu, określoną w dokumencie potwierdzającym status prawny wnioskodawcy (np. KRS, statut itp.).

Jeśli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa, poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Poświadczenie powinno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

 

Pozwolenie kategorii 1

Wydajemy osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 pełnoletnich osób, posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-1-k

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Pozwolenie kategorii 5

Wydajemy osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby, która ukończyła 18 lat, posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnej za pracę stacji.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:
nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,
większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

 • formularz wniosku: RA-5-k

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 5 lat.  

Pozwolenie dodatkowe

Wydajemy osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, która posiada pozwolenie kategorii 1.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-d-k

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

 

V. Składanie wniosków

Zgodnie z przepisami, pozwolenie radiowe wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Należy brać to pod uwagę i składać wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy wnioskodawcy zależy na rozpoczęciu wykorzystania stacji w określonym terminie, ponieważ najwcześniejszą możliwą datą ważności pozwolenia, jest dzień jego doręczenia wnioskodawcy.

Wniosek może być przesłany elektronicznie i podpisany profilem zaufanym (sposób zalecany):

 • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku o pozwolenie i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
 • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz, dołączyć formularz wniosku o pozwolenie i wymagane dokumenty, jako załącznik do wniosku ogólnego.

​W przypadku problemów ze złożeniem wniosku przez platformę PUE, uwagi prosimy kierować po zalogowaniu na stronie: Logowanie - Biuro Obsługi Klienta (uke.gov.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie: Formularz kontaktowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl).

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z dowodem opłaty skarbowej,  może być również złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie, bądź ewentualnie do jednej z delegatur.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się tutaj.

Dane delegatur UKE znajdują się tutaj.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Nie udzielamy informacji, czy wniosek do nas wpłynął. Usługę śledzenia przesyłki wnioskodawca może zamówić indywidualnie na poczcie. Przy składaniu wniosku przez ePUAP lub PUE, potwierdzenie wysyłki generowane jest automatycznie.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

We wniosku o pozwolenie radiowe można wpisać propozycje 3 znaków wywoławczych. Jeśli jest to kontynuacja dotychczasowego znaku, należy go podać jako propozycję.

W pozwoleniu przydzielamy wolny znak wywoławczy, we wpisanej we wniosku kolejności. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych, który publikujemy tutaj. Nie należy brać pod uwagę żadnych innych wykazów pozwoleń lub znaków wywoławczych.
Ostatecznie weryfikujemy, czy znak jest dostępny, po otrzymaniu wniosku.
Nie "rezerwujemy" znaku wywoławczego przed otrzymaniem wniosku. Nie podajemy wykazu dostępnych znaków.

Lokalizację stacji określać za pomocą adresu lub, jeśli jest to niemożliwe (np. na terenach niezamieszkałych), za pomocą współrzędnych geograficznych. Nie akcepujemy innych form określania lokalizacji.

 

VI. Opłata skarbowa

 • Wydanie pozwolenia: 82 zł
  w przelewie koniecznie wpisać: Wydanie amatorskiego pozwolenia radiowego.
 • Wydanie duplikatu pozwolenia: 24 zł
  w przelewie koniecznie wpisać: Wydanie duplikatu amatorskiego pozwolenia radiowego.
 • Za złożenie pełnomocnictwa: 17 zł
  w przelewie koniecznie wpisać: UKE - pełnomocnictwo od ....(nazwisko lub nazwa mocodawcy).

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Do wniosku o pozwolenie radiowe dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu - nie może to być potwierdzenie zlecenia przelewu !). Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (patrz powyżej).

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w UKE.

 

VII. Wysyłka pozwoleń

Pozwolenie wystawiamy w ciągu 6 tygodni od dnia wpływu poprawnego i kompletnego wniosku do Urzędu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozwolenie wydawać jak najszybciej. Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Nie wysyłamy elektronicznie skanu pozwolenia.

Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej (przez ePUAP lub PUE), pozwolenie wysyłamy tylko w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie napisze we wniosku, że rezygnuje z takiej formy doręczenia.

Po upływie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt, jeśli pozwolenie nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. To samo dotyczy pozwolenia wysłanego drogą elektroniczną.

Jeśli pozwolenie jest doręczone, można (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

 

VIII. Dodatkowe informacje

Pozwolenie możemy zmienić, na przykład w przypadku zmiany adresu zamieszkania, zmiany lokalizacji stacji lub zmiany znaku wywoławczego. Formularz wniosku o zmianę pozwolenia (RA-zm) znajduje się u dołu strony. Decyzję zmieniającą wydajemy bezpłatnie. Pozwolenie przestaje wtedy pełnić rolę Licencji CEPT (istotne tylko przy wykorzystywaniu go za granicą).

Znak zmieniany możemy wówczas przydzielić innemu wnioskodawcy i w takim przypadku nie będzie możliwości "powrócenia" do poprzedniego znaku (znak nie jest "blokowany" po jego zmianie).

Aby posiadać pozwolenie, które uwzględnia zmiany i jednocześnie pełni rolę Licencji CEPT, należy złożyć wniosek o nowe pozwolenie (z wpisanymi nowymi danymi) wraz z wnioskiem o uchylenie dotychczasowego pozwolenia. W tym przypadku obowiązuje opłata skarbowa. Nie ma formularza wniosku o uchylenie pozwolenia - należy go formułować samodzielnie.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

 • e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: DC WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2024 08:43