Drony

Łączność operatora drona z kontrolerem ruchu lotniczego na lotnisku

 

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U.UE.L.2012.320.14 z późn. zm.), pozwolenia radiowe mogą być wydawane jedynie dla radiostacji lotniczych VHF, posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

I. Informacje ogólne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa statków powietrznych, podczas wykonywania lotów dronami w pobliżu lotniska, możliwe jest wykorzystywanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lotniczej do łączności pomiędzy operatorem drona, a służbą kontroli ruchu lotniczego stacji lotniskowej. Łączność odbywa się na częstotliwościach przydzielonych dla danej stacji lotniskowej.

Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Uzyskanie pozwolenia radiowego nie zwalnia operatora drona od uzyskania stosownej zgody służb kontroli ruchu lotniczego, zarówno na wykonywanie lotów, jak i możliwości nawiązywania łączności na określonych częstotliwościach.

Wykorzystanie urządzeń radiowych, objętych przedmiotowym pozwoleniem radiowym, w innych sytuacjach i do innych celów niż uzgodniona łączność pomiędzy operatorem drona, a stacją lotniskową, jest kategorycznie zabronione.

Obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych, w tym przypadku świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty. Informacje w sprawie wydawania świadectw znajdują się na stronie: http://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-lotnicze,2.html.

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Informacja o wydanym pozwoleniu radiowym jest przekazywana również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

II. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym:

  • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - po zalogowaniu w Panelu użytkownika, wybrać ścieżkę: Pismo ogólne do urzędu, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
  • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

 

III. Załączniki do wniosków

  • deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",
  • kopia świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty (dotyczy wnioskodawcy – osoby fizycznej),
  • oświadczenie wnioskodawcy o obsłudze urządzeń, których dotyczy pozwolenie, przez osoby posiadające świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty (dotyczy wnioskodawcy - osoby prawnej),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

 

IV. Opłata skarbowa

Za wydanie pozwolenia radiowego - 82 zł.
Za wydanie duplikatu pozwolenia - 24 zł.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

 

V. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie radiowe wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

Kopię pozwolenia przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wydział WML
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 12:55
Aktualizacja informacji: 23.09.19 10:15