Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Drony

Łączność operatora drona z kontrolerem ruchu lotniczego na lotnisku

 

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U.UE.L.2012.320.14 z późn. zm.), pozwolenia radiowe mogą być wydawane jedynie dla radiostacji lotniczych VHF, posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

I. Informacje ogólne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa statków powietrznych, podczas wykonywania lotów dronami w pobliżu lotniska, możliwe jest wykorzystywanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lotniczej do łączności pomiędzy operatorem drona, a służbą kontroli ruchu lotniczego stacji lotniskowej. Łączność odbywa się na częstotliwościach przydzielonych dla danej stacji lotniskowej.

Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Uzyskanie pozwolenia radiowego nie zwalnia operatora drona od uzyskania stosownej zgody służb kontroli ruchu lotniczego, zarówno na wykonywanie lotów, jak i możliwości nawiązywania łączności na określonych częstotliwościach.

Wykorzystanie urządzeń radiowych, objętych przedmiotowym pozwoleniem radiowym, w innych sytuacjach i do innych celów niż uzgodniona łączność pomiędzy operatorem drona, a stacją lotniskową, jest kategorycznie zabronione.

Obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych, w tym przypadku świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty. Informacje w sprawie wydawania świadectw znajdują się na stronie: http://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-lotnicze,2.html.

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Informacja o wydanym pozwoleniu radiowym jest przekazywana również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

II. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym:

  • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
  • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku przez platformę PUE, uwagi prosimy kierować po zalogowaniu na stronie: Logowanie - Biuro Obsługi Klienta (uke.gov.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie: Formularz kontaktowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl).

Jeśli do wniosku, przesyłanego elektronicznie, jest dołączane pełnomocnictwo, musi ono być opatrzone podpisem elektronicznym.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

 

III. Załączniki do wniosków

  • deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",
  • kopia świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty (dotyczy wnioskodawcy – osoby fizycznej),
  • oświadczenie wnioskodawcy o obsłudze urządzeń, których dotyczy pozwolenie, przez osoby posiadające świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty (dotyczy wnioskodawcy - osoby prawnej),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

 

IV. Opłata skarbowa

"Za wydanie pozwolenia radiowego RL-UAV" - 82 zł.
"Za wydanie duplikatu pozwolenia RL-UAV" - 24 zł.
"Za złożenie pełnomocnictwa do UKE" - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe. Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (patrz powyżej).

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

 

V. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie radiowe wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia poprawnego i kompletnego wniosku.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

Kopię pozwolenia przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: DC WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2024 08:40