Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. za rok 2022

Po zakończonym 24 sierpnia 2023 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm., (Pt)), Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitel), w myśl art. 53 ust. 7 Pt, przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE):

- „Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.” (Sprawozdanie za 2022 r.),

- opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania za 2022 r., tj.: firmy Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. (wcześniej Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k.).

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania, sporządzone przez Emitel Sprawozdanie za 2022 r., we wszystkich istotnych aspektach, jest zgodne:

- z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 255, poz. 2140 ze zm.) oraz

- z „Instrukcją w zakresie prowadzenia przez Emitel S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2022” zatwierdzoną decyzją Prezesa UKE z dnia 17 kwietnia 2023 r., nr DR.WORK.609.5.2022.23.

 

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za 2022 r., w wersji jawnej.
  2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania z wyłączeniem Załącznika nr 1 z uwagi na  informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Emitel.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.08.2023 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2023 14:19