Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2022 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2024 r. Orange Polska S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w dniu 13 czerwca 2023 r. decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. (OPL) rachunkowości regulacyjnej za rok 2022 (Instrukcja 2022) oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (rynek 3a/2014) oraz usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (rynek 3b/2014) (Opis 2024).

Opis 2024

Opis 2024 dotyczy kalkulacji kosztów bieżących dostępowej sieci światłowodowej oraz sieci miedzianej według metody LRIC+. Zatwierdzony Opis 2024, zgodny z Zaleceniem Komisji Europejskiej[1], wychodzi naprzeciw założeniom dotyczącym w szczególności: wyceny elementów sieci światłowodowej, okresu ekonomicznej użyteczności aktywów oraz wolumenu łączy abonenckich. W trakcie uzgodnień Prezes UKE wzywał OPL do dokonania zmian Instrukcji 2022 i Opisu 2024 oraz do przedstawienia wyjaśnień. OPL dokonała zmian i modyfikacji dokumentów, w efekcie czego Prezes UKE zatwierdził uzgodnioną Instrukcję 2022 i Opis 2024 bez zmian. Sporządzone przez OPL na podstawie Opisu 2024 wyniki kalkulacji kosztów, zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta, będąc skutecznym i wiarygodnym źródłem informacji o aktualnych kosztach infrastruktury sieciowej efektywnego operatora.

Instrukcja 2022

Zgodnie z Instrukcją 2022 OPL sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności hurtowej i detalicznej. Sprawozdania posłużą ocenie rachunku zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w każdej z wyodrębnionych działalności OPL, a także stosowania zasady niedyskryminacji. Instrukcja 2022 i Opis 2024 zatwierdzone decyzją Prezesa UKE zapewnią stabilne i przewidywalne wyniki kalkulacji kosztów.

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W załączeniu dostępna jest wersja jawna decyzji oraz Instrukcji 2022 i Opisu 2024.

 

[1] Zalecenie Komisji z dnia 11 września 2013 r. w sprawie jednolitych obowiązków niedyskryminacji i metod kalkulacji kosztów w celu promowania konkurencji i poprawienia otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe (2013/466/UE, Dz. U. L251 z 21.09.2013 r.).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.06.2023 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2023 13:29