Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2017 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2019 r. Orange Polska S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w dniu 4 kwietnia 2018 r. decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. (OPL) rachunkowości regulacyjnej za rok 2017 (Instrukcja 2017) oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019 (Opis 2019).

Opis 2019

Opis 2019 dotyczy kalkulacji kosztów bieżących dostępowej sieci światłowodowej oraz sieci miedzianej według metody LRIC+ . Zatwierdzony Opis 2019, zgodny z Zaleceniem Komisji Europejskiej , wychodzi naprzeciw założeniom dotyczącym w szczególności: wyceny elementów sieci światłowodowej, okresu ekonomicznej użyteczności aktywów oraz wolumenu łączy abonenckich. W trakcie uzgodnień Prezes UKE wzywał OPL do dokonania zmian Instrukcji 2017 i Opisu 2019 oraz do przedstawienia wyjaśnień. OPL dokonała zmian i modyfikacji dokumentów, w efekcie czego Prezes UKE zatwierdził uzgodnioną Instrukcję 2017 i Opis 2019 bez zmian. Sporządzone przez OPL na postawie Opisu 2019 wyniki kalkulacji kosztów, zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta, będąc skutecznym i wiarygodnym źródłem informacji o aktualnych kosztach infrastruktury sieciowej efektywnego operatora.

Instrukcja 2017

Zgodnie z Instrukcją 2017 OPL sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności hurtowej i detalicznej. Sprawozdania posłużą ocenie majątkowej zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w każdej z wyodrębnionych działalności OPL, a także stosowania zasady niedyskryminacji. Instrukcja 2017 i Opis 2019 zatwierdzone decyzją Prezesa UKE zapewnią stabilne i przewidywalne wyniki kalkulacji kosztów usługi dostępu szerokopasmowego. Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W załączeniu dostępna jest wersja jawna decyzji oraz Instrukcji 2017 i Opisu 2019.
 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Aldona Gawron
Osoba modyfikująca informację: Aldona Gawron
Data publikacji: 16.04.2018 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:46