Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Instrukcja za 2016r. i opis kalkulacji kosztów na 2018r. w niezmienionym kształcie

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z 30 marca 2017 r. utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange rachunkowości regulacyjnej za  2016 r. (Instrukcja 2016) oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2018 r. (Opis 2018).

Koszty usług dla Rynku 5 świadczonych przez Orange na podstawie Oferty

Opis 2018 prezentuje metodologię kalkulacji kosztów (art. 39 Pt) usług w zakresie produktowym Rynku 5 faktycznie świadczonych przez OPL, dla których warunki współpracy, w tym zakres usługowy oraz warunki cenowe, zostały sprecyzowane w Ofercie[1]. Zatem, wyniki kalkulacji kosztów na rok 2018, przygotowane na podstawie Opisu 2018, poddane badaniu biegłego rewidenta posłużą jako podstawa wyznaczania opłat za usługi Orange zdefiniowane w Ofercie.

Brak podstaw do zmiany rozstrzygnięcia decyzji pierwszej instancji

Prezes UKE ponownie rozstrzygając w sprawie, nie podzielił opinii KIGEIT, aby wprowadzić do Opisu 2018 usługi znajdujące się poza zakresem Oferty i wyznaczyć ich koszty na 2018 r. Stałoby to w sprzeczności z zapisami § 15 ust. 2 Rozporządzenia kosztowego, nakazującego kalkulację kosztów usług na podstawie danych bazowych z ostatniego zakończonego roku obrotowego. W tym czasie Orange nie świadczyła w zakresie Rynku 5 usług będących przedmiotem wniosku KIGEiT. 

Po ponownym całościowym i wszechstronnym przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu Prezes UKE utrzymał Decyzję I w całości w mocy.

____
[1] „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do Sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r. zmienionej następnie decyzjami Prezesa UKE

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 30.05.2017 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 09:00