Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzje Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. dotyczące kosztu netto za rok 2008 i 2009

7 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) wydał decyzje w sprawie przyznania dopłaty za rok 2008 (nr DHRT.WIT.7114.1.2017.43) oraz 2009 (nr DHRT.WIT.7114.2.2017.44) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. 

Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniach tych, sąd w części odmawiającej przyznania dopłaty podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzjach Prezesa UKE z 2011 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz biorąc pod uwagę wiążącą wykładnię sądu, Prezes UKE uznał, że OPL przysługuje dopłata do usług świadczonych w ramach usługi powszechnej:

  1. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów:
  1. za rok 2008 w wysokości 18 147 200,39 zł oraz
  2. za rok 2009 w wysokości 18 430 152,00 zł;
  1. usługi publicznych aparatów samoinkasujących:
  1. za rok 2008 w wysokości 52 169 302,48 zł, oraz
  2. za rok 2009 – w tym zakresie prawomocne pozostało rozstrzygnięcie z dnia 6 września 2011 r., nr DHRT-WWM-6060-1/10(131),

oraz odmówił – za lata wskazane powyżej - przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez OPL następujących usług wchodzących w skład usługi powszechnej:

  • usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług;
  • usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  • usługi połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmującej także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet.

Prezes UKE wydając decyzje wnikliwie przeanalizował wykładnię pojęcia „uzasadnione obciążenie”, wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-222/08 – do czego zobowiązywały Prezesa UKE wyroki sądów administracyjnych zapadłe w sprawie. Podejmując rozstrzygnięcie Prezes UKE w szczególności wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w latach 2008 oraz 2009. Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata – z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi i w konsekwencji nieuzasadnione obciążenie OPL oraz brakiem jej komercyjnego charakteru. W pozostałym zakresie, z uwagi na to że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie jest zasadne.

Rozstrzygnięcia mają charakter ostateczny oraz stanowią podstawę do wyznaczenia w dalszych decyzjach Prezesa UKE kwoty dopłaty przypadającej na poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Szczegółowe motywy rozstrzygnięcia zostały przedstawione w uzasadnieniu załączonych do komunikatu decyzji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 16.08.2018 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:38