Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.39

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na dostarczenie 4 gotowych raportów, wraz z danymi źródłowymi, w zakresie rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, Internetu mobilnego i usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adresy e-mail: oraz w terminie do dnia 14/08/2018 r.

UWAGA: w dniu 07.08.2018 r. Zamawiajacy dokonał zmiany zaproszenia do skladania ofert. Szczegóły w załączonym piśmie.

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert;
b) dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty (np. odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej i dodatkowo pełnomocnictwo jeżeli uprawnienie to nie wynika z odpisów załączonych do oferty)

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 03.08.2018 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2018 11:40