Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.50.2019

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22/10/2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 22/10/2019 r. o godz. 10:15.

Uwaga: w dniu 17/10/2019 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmianę SIWZ.

Uwaga: w dniu 18/10/2019 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: W dniu 22/10/2019 r. Zamawiajacy opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga: w dniu 07/11/2019 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga: w dniu 22/11/2019 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 14.10.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2019 14:53