Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa numer: BA.WZP.26.32.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę analizatora widma i sygnałów”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.32.2019

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26/07/2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 26/07/2019 r. o godz. 10:15.

 

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 11.07.19 13:55
Aktualizacja informacji: 11.07.19 14:08