Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.17.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie formalno-prawne w sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług szkoleniowych

 

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23/07/2020 r.  do godz. 11.00   do dnia 22/07/2020 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 23/07/2020 r. o godz. 11.30  w dniu 22/07/2020 r. o godz. 11:30.

 

UWAGA: w dniu 20/07/2020 r. Zamawiajacy opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszeniu, odpowiedź na wniosek wykonawcy o zmianę SIWZ oraz informację o zmianie terminiu skladania i otwarcia ofert.

UWAGA: w dniu 22/07/2020 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedź na wniosek wykonawcy o zmianę SIWZ.

UWAGA: w dniu 23/07/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 06a i 06b).

Uwaga: w dniu 20/08/2020 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniekszej oferty (plik o numerze początkowym 07)

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Czyżak
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 13.07.2020 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2020 15:39