Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.37.2018

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie naprawy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP), zbudowanych na samochodach Mercedes Sprinter”

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37, Kancelaria Główna (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/11/2018 r. do godz. 10.00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w sali konferencyjnej, w dniu 15/11/2018 r. o godz. 10.30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Barbara Jamróz
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 07.11.18 13:20
Aktualizacja informacji: 07.11.18 13:26