Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.33.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu telekomunikacyjnego marki Atos Unify OpenScape Enterprise Express (OSEE)  -  numer sprawy: BA.WZP.26.33.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27/09/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 27/09/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Warunków Zamówienia a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 21/09./2021 r. zamieścił informację o zmianie SWZ. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 03).

Uwaga! Zamawiający w dniu 23/09/2021 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczególy w poniżej zamieszczonym pliku (nr 04).

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnił w dniu 27/09/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 723 891,90 zł (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł i 90 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu 27/09/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 05a i 05b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 01/10/2021 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 06).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 17.09.2021 15:40
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021 13:53