Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.12.2019

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 15/05/2019 r. godz. 10.00    20/05/2019 r. godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 15/05/2019 r. godz. 10.30   20/05/2019 r. godz. 10.30

Uwaga: w dniu 11/04/2019 r. Zamawiający opublikował informację dot. numeru postepowania wraz z SIWZ oznaczoną numerem BA.WZP.26.12.2019 - dokumenty oznaczone 03a i 03b.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga: w dniu 17/04/2019 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiany SIWZ.

Uwaga: w dniu 06/05/2019 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiany SIWZ.

Uwaga: w dniu 08/05/2019 r. Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 06.

Uwaga: w dniu 10/05/2019 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców. Szczegóły w pliku o numerze początkowym 07.

Uwaga: w dniu 13/05/2019 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców. Szczegóły w pliku o numerze początkowym 08.

Uwaga: w dniu 14/05/2019 Zamawiający przedłużył termin składania ofert - szczegóły w pliku o numerze poczatkowym 09, 09a i 09b.

Uwaga: w dniu 16/05/2019 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców. Szczegóły w pliku o numerze początkowym 10.

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkowniaka sysetmu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Zamawiajacy zaleca do szyfrowania oferty pobranie klucza publicznego z miniPortalu.

Uwaga: w dniu 20/05/2019 r. Zamawiający opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach o numerze początkowym 11 i 11a

Uwaga. W dniu 21/06/2019 r. Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postepowania.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 04.04.2019 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2019 14:33