Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Usługa dostępu do bazy danych zawierającej badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i informatyki”, nr sprawy: BA.WZP.26.55.2021 

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29.12.2021 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021 r. o godzinie 11:00

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

UWAGA! Zamawiajacy w dniu 27.12.2021 r. informuję , że zmienił termin składania ofert na:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30.12.2021 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2021 r. o godzinie 11:00

Uwaga! Zamawiający w dniu 28.12.2021 r. działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Uwaga! Zamawiający w dnu 30.12.2021 r. działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 473 550,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

UWAGA ! Zamawiający w dniu 30.12.2021 r. na podstawie art. 222 ust. 2 informuję że w dniu otwarcia ofert w ww. postępowaniu wystąpiła awaria związana z brakiem możliwości pobrania złożonej oferty. Zamawiający informuję, że otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po udostępnieniu przez platformę e-zamówienia możliwości pobrania złożonych ofert.

UWAGA! Zamawiający w dniu 05.01.2022 r. informuję, że działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zmianami) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawy Pzp) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Usługa dostępu do bazy danych zawierającej badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i informatyki” Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 21.12.2021 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2022 15:07